හොඳම ඉංග්‍රීසි පංතිය.

අලුතින් සිසුන් බඳවා ගැනේ. දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න.

 

විශේෂත්වය...

* සිසුන් ගැන වෙන වෙනම අවධානය යොමු කරමින් ඉගැන්වීම.

* ඉංග්‍රීසි චතුර ලෙස කතා කිරීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරවීම.

* English Grammar සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කිරීම.

* සැබෑ සමාජ පසුබිම තුළ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කිරීමට පුහුණුව ලබාදීම .

* අයකිරීම රු 1,000/= යි, එක් දිනකට පැය 4යි.

* සිසුන්ට පහසු පරිදි අයකිරීමකින් තොරව අමතර දිනයන් හී පන්ති පැවැත්වේ .

 

දැන්ම විමසන්න :
ආයතනය : 081 38 11 66 5
ගුරුතුමිය : 076 84 35 96 2

 

 

We are the best in Sri Lanka.